Zrozumieć i zwalczyć bullying: przewodnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów

Redakcja

12 marca, 2024

Bullying to zjawisko, które dotyka wiele osób, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. W ostatnich latach problem ten stał się szczególnie istotny, zwłaszcza w kontekście szkolnictwa i edukacji. Przedstawiamy przewodnik, który pomoże rodzicom, nauczycielom i uczniom zrozumieć i zwalczyć bullying. Omówimy definicje, rodzaje, skutki oraz metody profilaktyki i zwalczania tego zjawiska. Zaprezentujemy również rolę dorosłych w walce z bullyingiem oraz wskażemy, gdzie szukać pomocy dla ofiar tego zjawiska.

Definicja i rodzaje bullyingu

Czym jest bullying: zrozumienie zjawiska

Bullying to zjawisko polegające na celowym i uporczywym wywieraniu negatywnego wpływu na inną osobę, często poprzez stosowanie różnych form przemocy. Bullying może przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, werbalna, emocjonalna czy społeczna. Warto zwrócić uwagę, że kluczowym aspektem bullyingu jest nierówność sił między sprawcą a ofiarą, która może być wynikiem różnic w statusie społecznym, sile fizycznej czy umiejętnościach interpersonalnych.

Bullying w szkole: najczęstsze formy i metody

Bullying w szkole może przybierać różne formy, a niektóre z nich to:

 • Przemoc fizyczna: bójki, popychanie, szarpanie, kopanie, uderzanie
 • Przemoc werbalna: wyśmiewanie, obraźliwe komentarze, groźby, plotki
 • Przemoc emocjonalna: wykluczanie z grupy, ignorowanie, ośmieszanie
 • Przemoc społeczna: manipulowanie relacjami, wymuszanie zachowań, szantaż

Metody stosowane przez sprawców bullyingu w szkole mogą być różnorodne, a niektóre z nich obejmują:

 • Bezpośrednie zastraszanie: groźby, wymuszanie, szantaż
 • Indywidualne zastraszanie: wykorzystywanie słabości ofiary, wyśmiewanie, ośmieszanie
 • Zastraszanie grupowe: wykorzystywanie siły grupy, wykluczanie, plotkowanie
 • Manipulowanie relacjami: wpływanie na relacje ofiary z innymi osobami, rozprzestrzenianie fałszywych informacji

Cyberbullying: przemoc w świecie cyfrowym

Cyberbullying to forma bullyingu, która odbywa się za pośrednictwem internetu i technologii cyfrowych, takich jak telefony komórkowe, komputery czy tablety. Cyberbullying może przybierać różne formy, takie jak:

 • Wysyłanie obraźliwych wiadomości, e-maili czy komentarzy
 • Publikowanie nieprawdziwych informacji, plotek czy oszczerstw
 • Udostępnianie kompromitujących zdjęć czy filmów
 • Stosowanie groźby, wymuszenia czy szantażu w środowisku online
 • Tworzenie fałszywych profili w celu ośmieszania ofiary

Warto zwrócić uwagę, że cyberbullying może mieć poważne konsekwencje dla ofiar, takie jak problemy emocjonalne, depresja, lęk czy nawet myśli samobójcze. Dlatego też ważne jest, aby zwracać uwagę na sygnały świadczące o doświadczaniu cyberbullyingu i podejmować odpowiednie działania w celu jego zwalczania.

Skutki bullyingu

Psychologiczne i emocjonalne konsekwencje bullyingu

Skutki bullyingu dla ofiar są złożone i obejmują zarówno krótko-, jak i długoterminowe konsekwencje. Wśród psychologicznych i emocjonalnych skutków bullyingu można wymienić:

 • Obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości
 • Depresję, lęk i stres
 • Problemy z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji interpersonalnych
 • Trudności w koncentracji i uczeniu się
 • Myśli samobójcze i próby samobójcze

Warto zwrócić uwagę, że skutki te mogą utrzymywać się przez długi czas, nawet po zakończeniu doświadczenia bullyingu, wpływając na jakość życia ofiar i ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Bullying a zdrowie fizyczne: niezauważalne skutki

Oprócz psychologicznych i emocjonalnych konsekwencji, bullying może wpływać również na zdrowie fizyczne ofiar. Niektóre z tych skutków mogą nie być od razu widoczne, ale mogą się objawiać w dłuższej perspektywie czasowej. Do takich skutków należą:

 • Bezsenność i zaburzenia snu
 • Bóle głowy, brzucha i innych części ciała
 • Problemy z apetytem i zaburzenia odżywiania
 • Osłabienie układu odpornościowego, co może prowadzić do częstszego chorowania
 • Przewlekły stres, który może wpływać na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tych niezauważalnych skutków bullyingu i monitorować zdrowie fizyczne ofiar, aby móc szybko zareagować na ewentualne problemy i zapewnić im odpowiednią pomoc.

Profilaktyka i zwalczanie bullyingu

Jak zapobiegać bullyingowi: strategie dla szkół

Profilaktyka bullyingu w szkołach jest kluczowa, aby zapewnić uczniom bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne. Oto kilka strategii, które szkoły mogą zastosować, aby zapobiegać bullyingowi i interweniować, gdy do niego dochodzi:

 • Wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczących bullyingu, które uczą uczniów, jak rozpoznawać i zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej
 • Stworzenie kodeksu postępowania, który jasno określa, czym jest bullying i jakie są konsekwencje dla sprawców
 • Organizowanie warsztatów dla nauczycieli, aby pomóc im rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i efektywnie interweniować w przypadku bullyingu
 • Wspieranie uczniów w budowaniu zdrowych relacji rówieśniczych, np. poprzez organizowanie zajęć z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów
 • Współpraca z rodzicami, aby zwiększyć świadomość problemu i wspólnie działać na rzecz jego rozwiązania

Wdrożenie tych strategii może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków bullyingu oraz poprawy atmosfery w szkole.

Cyberbullying: jak chronić się w internecie

W przypadku cyberbullyingu, czyli przemocy w świecie cyfrowym, ważne jest, aby znać zasady bezpieczeństwa w internecie. Oto kilka porad, które mogą pomóc w zapobieganiu cyberbullyingowi:

 • Ucz się, jak korzystać z ustawień prywatności w mediach społecznościowych, aby kontrolować, kto ma dostęp do Twoich informacji i treści
 • Nie udostępniaj swojego hasła nikomu, nawet bliskim przyjaciołom
 • Unikaj udostępniania zbyt wielu informacji osobistych w internecie, takich jak adres, numer telefonu czy plany na weekend
 • Nie odpowiadaj na obraźliwe wiadomości, ale zachowaj je jako dowód w przypadku zgłoszenia sytuacji dorosłym lub odpowiednim służbom
 • Jeśli jesteś świadkiem cyberbullyingu, nie bądź bierny – zgłoś sytuację dorosłym lub odpowiednim służbom

Zastosowanie się do tych zasad może pomóc w ochronie przed cyberbullyingiem i utrzymaniu bezpieczeństwa w internecie.

Rola dorosłych w zwalczaniu bullyingu

Dorosłych, takich jak rodzice i nauczyciele, odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu bullyingowi oraz wsparciu ofiar tego zjawiska. Współpraca między nimi może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązania problemu przemocy rówieśniczej.

Jak rodzice mogą pomóc dzieciom dotkniętym bullyingiem

Rodzice mają ogromne znaczenie w procesie pomocy dzieciom, które doświadczyły bullyingu. Oto kilka porad, jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w tej trudnej sytuacji:

 • Stworzenie atmosfery zaufania, w której dziecko będzie się czuło komfortowo, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach
 • Uważne słuchanie dziecka i okazywanie empatii, nie bagatelizując jego uczuć
 • Wspieranie dziecka w zgłoszeniu sytuacji odpowiednim osobom, takim jak nauczyciele czy dyrektor szkoły
 • Współpraca z nauczycielami i innymi rodzicami w celu opracowania planu działania przeciwko bullyingowi
 • Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach dotyczących problematyki bullyingu, aby lepiej zrozumieć zjawisko i pomóc dziecku w radzeniu sobie z nim

Wspierając swoje dzieci w walce z bullyingiem, rodzice mogą przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Nauczyciele kontra bullying: jak skutecznie interweniować

Nauczyciele są często pierwszymi osobami, które zauważają sytuacje bullyingu w szkole. Dlatego ważne jest, aby wiedzieli, jak skutecznie interweniować. Oto kilka wskazówek dla nauczycieli:

 • Obserwowanie uczniów i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze, takie jak zmiany w zachowaniu, spadek wyników w nauce czy izolacja od grupy rówieśniczej
 • Reagowanie na sytuacje bullyingu natychmiast, nie ignorując żadnych przypadków przemocy rówieśniczej
 • Stosowanie konsekwentnych sankcji wobec sprawców bullyingu, zgodnie z kodeksem postępowania szkoły
 • Wspieranie ofiar bullyingu, oferując im pomoc psychologiczną oraz zachęcając do rozmowy o swoich przeżyciach
 • Organizowanie spotkań z rodzicami, aby omówić sytuację i wspólnie opracować strategie przeciwdziałania bullyingowi

Skuteczna interwencja nauczycieli może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków bullyingu oraz poprawy atmosfery w szkole.

Pomoc dla ofiar bullyingu

Osoby doświadczające bullyingu potrzebują wsparcia i pomocy, aby poradzić sobie z tym trudnym doświadczeniem. W tej sekcji omówimy zasoby i usługi dostępne dla ofiar bullyingu oraz porady dotyczące samopomocy.

Gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczenia bullyingu

W sytuacji, gdy doświadczamy bullyingu, ważne jest, aby szukać pomocy w odpowiednich miejscach. Oto kilka instytucji i organizacji, które mogą udzielić wsparcia ofiarom bullyingu:

 • Szkoła – nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrektor
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przemocy rówieśniczej
 • Policja – w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu
 • Fora internetowe i grupy wsparcia dla ofiar bullyingu

Nie należy bać się szukać pomocy, gdyż to może przyczynić się do zakończenia przemocy oraz poprawy naszego samopoczucia.

Jak pomóc sobie samemu: radzenie sobie z doświadczeniem bullyingu

Samopomoc jest ważnym elementem procesu radzenia sobie z doświadczeniem bullyingu. Oto kilka strategii, które mogą pomóc ofiarom przemocy rówieśniczej:

 • Utrzymywanie otwartego dialogu z zaufanymi osobami, takimi jak rodzice, nauczyciele czy przyjaciele
 • Praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy głębokie oddychanie, aby zmniejszyć stres
 • Angażowanie się w działania, które sprawiają nam radość i pomagają odreagować negatywne emocje, np. uprawianie sportu, twórczość artystyczna czy spotkania z przyjaciółmi
 • Stosowanie technik asertywności, aby wyrazić swoje uczucia i potrzeby w sposób jasny i szanujący innych
 • Poszukiwanie informacji na temat bullyingu, aby lepiej zrozumieć zjawisko i nauczyć się, jak sobie z nim radzić

Pracując nad sobą i korzystając z dostępnych zasobów, ofiary bullyingu mogą odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem oraz zwiększyć swoją odporność na przyszłe sytuacje trudne.

Polecane: